Op korte termijn opvang van 550 vluchtelingen in Enschede

12 juli 2023 – De gemeente Enschede maakt op korte termijn de opvang van 550 vluchtelingen mogelijk. Het is de uitkomst van onderhandelingen en gesprekken met onder anderen demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid), en een raadsbesluit op 3 juli. De onderhandelingen zijn gevoerd in opdracht van de gemeenteraad.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) krijgt de opdracht tijdelijk asielopvang in te richten op het evenemententerrein bij Vliegveld Twenthe (Vliegveldweg 345). Het gaat om dezelfde locatie als waar begin 2022 crisisnoodopvang was. Het COA maakt gebruik van bestaande gebouwen (Hangar 18 en gebouw C15) voor woon- en slaapvertrekken. Tussen beide gebouwen komt een paviljoen om te eten en te verblijven.

Het gaat om een tijdelijke voorziening, in afwachting van de keuze voor een locatie op een andere plek in de gemeente waar Enschede voor meerdere jaren vluchtelingen kan opvangen.
Buurtbewoners van de luchthaven zijn hierover woensdagavond 12 juli geïnformeerd. De eerste vluchtelingen worden binnen enkele weken verwacht.

Over de locatie voor langdurige opvang neemt het college van B en W na de zomer een besluit. Zodra deze asielopvang klaar is, volgt sluiting van de tijdelijke asielopvang op het evenemententerrein bij de luchthaven. Of het lukt de tijdelijke locatie binnen 1 jaar te sluiten, hangt af van de snelheid waarmee we op een andere plek de langdurige asielopvang kunnen realiseren.

De noodopvang in de voormalige aankomst- en vertrekhal bij Vliegveld Twenthe, waar op dit moment 60 vluchtelingen verblijven, komt te vervallen zodra de nieuwe, tijdelijke opvanglocatie opengaat. Deze vluchtelingen worden ook daar ondergebracht. Zij bezetten dan 60 van de 550 plaatsen die er komen.

Kosten voor rekening COA
De kosten voor de tijdelijke en de structurele opvang zijn voor rekening van COA. COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers. Daar valt ook de inrichting en
het beheer van de locatie onder. COA organiseert de medische zorg. De gemeente Enschede is verantwoordelijk voor onderwijs aan de kinderen.

Enschede biedt de (tijdelijke en langdurige) opvang voor maximaal 5 jaar. Een jaar voor het verstrijken van deze termijn volgt een evaluatie. Enschede draagt hiermee bij aan de oplossing van de asielcrisis. Met de opvang van 550 vluchtelingen levert de stad een stevig aandeel in het aanbod dat vanuit de regio en provincie kan worden gedaan aan de staatssecretaris.

De afgelopen maanden voerde het college van B en W veel gesprekken over de voorwaarden waaronder Enschede asielopvang mogelijk wil maken. Dat gebeurde in opdracht van de
gemeenteraad.

Vrijdag 17 juni 2023 zegde de commissaris van de koning, Andries Heidema, toe “vooruitlopend op de provinciale bestuursovereenkomst – in het licht van het provinciaal plan – in te stemmen met de voorwaarde om in Enschede maximaal 550 asielopvangplekken te realiseren gedurende de opvangtermijn van 5 jaar, indien deze op korte termijn beschikbaar kunnen komen.” Demissionair Staatssecretaris Van der Burg committeerde zich hieraan. De afspraken zijn vastgelegd in twee
bestuursovereenkomsten. Het college van B en W besloot dinsdag 11 juli tot ondertekening.